آمار و ارقام صنعت فولاد در ایران و خا ورمیانه

آمار و ارقام آهن و فولاد درایران  


(مصرف فولاد (2004-2005
(واردات و صادرات محصولات نهایی و نیمه نهایی(2004-2005
مصرف قراضه در کارخانجات بزرگ ایران
 

  آمار و ارقام زیر ویژه شرکت های عضو می باشد و اعضا در صورت تمایل می توانند با ایمیل و یا تلقن درخواست نمایند   info@iran-steel.c

 ( MEsteel آمار و ارقام صنعت فولاد درایران ( ویژه اعضای

 
شرکت های وابسته به ایمیدرو و زیر مجموعه های آنها A-1ََ
ظرفیت موجود فولاد کشور و برنامه های  افزایش ظرفیت فولاد خام درکارخانه های اصلی A-2
میزان سرمایه گذاری و برنامه تأمین اعتبار طرحهای فولاد طی برنامه چهارم توسعه A-3
طرحهای منطقه ویژه اقتصادی و برنامه چهارم توسعه در آنها A-4
طرح های موجود واحد هاي خصوصي - دولتي فولاد A-5
کلیه ظرفيت های موجود و برنامه های افزايش ظرفيت فولاد خام A-6
عملکرد تولید فولاد خام در واحدهای فولاد سازی از ابتدای بهره برداری A-7
(شرح کامل برنامه پيشنهادي توسعه صنعت فولاد در برنامه چهارم توسعه (40 صفحه A-8
توسعه صنعت فولاد در یرنامه چهارم   A-9
(توسعه صنعت فولاد در یرنامه چهارم (سازمان مدیریت و برنامه ریزی A-10

(لیست کامل کارخانجات آهن و فولاد ایران ومحصولات آنها (خصوصی - دولتی

A-11
لیست کامل کارخانجات جدید التاسیس در ایران ، محصولات و ظرفیت آنها A-12
درصد حضور بخش خصوصی در تولید فولاد در ایران A-13
میزان صادرات محصولات فولادی در طول 13 سال گذ شته A-14
میزان تولید انواع محصولات فولادی در ایران A-15
پیش بینی مصرف فولاد در ایران طی 17 سال آینده A-16

(  MEsteel آمار و ارقام معادن درایران ( ویژه اعضای

طرحهای تجهیز معادن سنگ آهن تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور
طرحهای درحال توسعه و جدید تولید سنگ آهن کنسانتره

طرحهای درحال توسعه و جدید تولید گندله

 طرحهای درحال توسعه و جدید تولید سنگ آهن دانه بندی
طرحهای تجهیز معادن زغال سنگ تا پایان برنامه چهارم توسعه کشور
سایر طرحهای معدنی

 

(  MEsteel آمار و ارقام سایرفلزات درایران ( ویژه اعضای

میزان سرمایه گذاری و برنامه تأمین اعتبار طرحهای آلومنیوم طی برنامه چهارم توسعه  
ظرفیت موجود و برنامه افزایش ظرفیت کنسانتره مس ، آند و کاتد
  
میزان سرمایه گذاری و برنامه تأمین اعتبار طرحهای مس طی برنامه چهارم توسعه

میزان سرمایه گذاری و برنامه تأمین اعتبار طرحهای سیمان طی برنامه چهارم توسعه

برنامه ایجاد ظرفیت آلومنیوم طی برنامه چهارم

(آمار و ارقام وابسته به صنعت فولاد در خا ورمیانه (انگلیسی

مار و ارقام وابسته به صنعت فولاد در دنیا (انگلیسی